”Ni är ansvariga” 186 läkare i öppet brev till SUS

För en kort tid sedan meddelade ett stort antal sjuksköterskor på Skånes universitetssjukhus i Lund att de sagt upp sig och slutar efter sommaren. Därför skriver nu 186 läkare skriver ett öppet brev till Skånes universitetssjukhus förvaltningschefer, chefläkare, chefsjuksköterska, styrelse, hälso-och sjukvårdsnämnd, och regionledning.

Vi, samtliga läkare inom olika delar av SUS barnsjukvård, skriver till er angående barnoperationsavdelningen i Lund, där effektuerade uppsägningar kommer att lämna avdelningen i spillror. Vi vänder oss till er då ni som förvaltningsledning är ansvariga för de beslut som lett fram till den situation vi idag befinner oss i.

En barnoperationsavdelning är en förutsättning för en välfungerande högspecialiserad barnsjukvård oavsett om man ser det ur ett kirurgiskt eller medicinskt perspektiv. Konsekvenserna av en raserad barnoperationsavdelning kommer att vara förödande för de barn vi har medicinskt ansvar för. Samtliga av oss arbetar med SUS regionala, nationella och internationella åtagande som innefattar flertalet uppdrag inom nationell högspecialiserad vård.

Vi kommer inte, vid effektuerade uppsägningar, att kunna erbjuda nationellt eller regionalt högspecialiserad barnsjukvård på den nivå som kan förväntas av ett universitetssjukhus.

Vi kommer inte att kunna erbjuda bassjukvård till de patienter som av åldersskäl eller andra orsaker inte kan hanteras på annan operationsenhet inom SUS.

Vi kommer inte att kunna upprätthålla en barnintensivvård eller neonatal intensivvård för de minsta och sjukaste barnen då fungerande intensivvårdsavdelningar för barn kräver en samlad och intilliggande barnoperationsverksamhet.

Vi kommer att, till höga kostnader både socialt och ekonomiskt, behöva flytta barn och deras familjer till andra regioner för elektiva ingrepp eller vård som vi idag själva kan genomföra.

Vi kommer att behöva transportera akut sjuka och skadade barn för operation och intensivvård till annan vårdgivare, med stor risk för ökad morbiditet och mortalitet.

Vi finner det anmärkningsvärt att ledningen för SUS, ett universitetssjukhus med en barnsjukvård som presterar världsledande resultat, tillåter att barnoperationsverksamheten nedmonteras med enorma konsekvenser för regional och nationell barnsjukvård. Vår förvaltningsledning borde vara stolt över en barnverksamhet som står för en betydande del av den högspecialiserade vården av barn i Sverige. I en tid där fokus enligt SUS skall ligga på spetskompetens och högspecialiserad vård uppfattar vi agerandet som direkt kontraproduktivt.

Barn har en lagstadgad rätt till god vård. Vid alla beslut som rör barn ska, enligt lag, barnets bästa beaktas. Man kan göra tankeexperimentet att stänga all högspecialiserad operationsverksamhet för vuxna vid SUS som en jämförelse. Vi som arbetar inom barnsjukvården ser hur behovet av högspecialiserad barnanestesi- och barnoperationsverksamhet ökar i takt med att alltmer avancerade behandlingar blir tillgängliga för allt fler barn. Fokus för förvaltningsledningen borde ligga på att skapa en barnoperationsavdelning med arbetsvillkor som medger nyrekrytering och expansion, där de nu anställda specialistsjuksköterskorna kommer att spela en avgörande roll.Bakom de regionala, nationella och internationella uppdrag barnoperationsavdelningen har, och de resultat den presterar, ligger målmedvetet arbete under många år av lojal, högst kompetent och erfaren personal. De flesta av våra sjuksköterskekollegor har arbetat i decennier inom barnoperationsverksamheten, vilket behövs för att kunna hantera högspecialiserade ingrepp av vitt skilda karaktärer på barn av alla tänkbara storlekar. SUS är ett av få centra som kan erbjuda en komplett vårdkedja för majoriteten av sjuka och skadade barn med hög kompetens genom alla delar av vårdförloppet. Barnen vi tillsammans tar hand om kan i majoriteten av fall inte opereras på någon annan operationsenhet inom SUS förvaltning, på något annat sjukhus inom södra sjukvårdsregionen eller, i vissa fall, ens på något annat sjukhus i Sverige.

”Barn har en lagstadgad rätt till god vård. Vid alla beslut som rör barn ska, enligt lag, barnets bästa beaktas.”

– Ur Öppet brev till SUS

Vem ska ta över vårdansvaret för de barn som drabbas i en tid med nationell brist på operationsutrymme och intensivvårdsplatser? Vårt samarbete med andra kliniker i vår egen och andra regioner gör det fullständigt klart att det råder uttalad kapacitetsbrist på samtliga universitetssjukhus med högspecialiserad barnoperations- och barnintensivvårdsverksamhet, och att en flytt av den bassjukvård som eventuellt är möjlig att flytta kommer att ge påtagliga undanträngningseffekter på redan överfulla operationsgolv i regionen. Alla förhoppningar om att det går att kompensera för det bortfall en icke-fungerande barnoperationsavdelning på SUS innebär är önsketänkande.

SUS har i kraft av sitt universitetssjukhusmandat möjlighet och skyldighet att verka som ett nav för klinisk utveckling, innovation, forskning och utbildning för andra sjukhus inom södra sjukvårdsregionen. Vi kan med den verksamhet vi nu har utbilda egna och andras ST-läkare i enlighet med de krav Socialstyrelsen ställer. Med en framtida verksamhet som inte kan erbjuda högspecialiserad behandling för svårt sjuka barn kommer SUS förmåga att utbilda blivande specialister att begränsas vilket får konsekvenser för SUS attraktionskraft som framtida arbetsgivare. Även den kliniska forskningen, ett av SUS uttalade profilområden, kommer att begränsas. Vi är helt överens med förvaltningsledningen avseende vikten av att bedriva forskning för att utveckla den framtida vården, men ser samtidigt hur vår möjlighet att genomföra meningsfull forskning inskränks när vi inte längre kommer att ha vare sig patientunderlag för kliniska studier eller tillräcklig verksamhet för implementering av forskningsresultat.

Vi kan konstatera att det ekonomiska bortfallet av förlorade NHV-intäkter kan räknas i hundratals miljoner, samtidigt som kommande utgifter för köp av vård i annan region, uppbyggnad och underhåll av transportorganisation för barn som behöver transporteras, och barnanpassning av operationsgolv som i nuläget inte är byggda för ett barnuppdrag torde kunna räknas i samma storleksklass. Förlusterna behöver också räknas i andra valutor: den förlorade prestigen som kommer med eventuell förlust av nationellt högspecialiserade vårduppdrag; den förlorade kompetensen hos de kollegor som trots allt kan tänka sig att arbeta kvar; det förlorade inflytandet på nationella och internationella arenor; och det förlorade förtroendet och den förlorade konkurrenskraften för SUS som arbetsgivare. Det allra högsta priset betalas dock av de sjukaste och minsta barnen som inte längre kommer att kunna vårdas fullt ut inom Region Skåne.

De medicinska, akademiska och ekonomiska konsekvenserna av en nedmonterad barnoperationsavdelning är förödande. Högspecialiserad verksamhet som tagit decennier att bygga upp kommer med stor sannolikhet att tvingas bort från regionen efter sommaren. Vi behöver en fungerande barnoperationsavdelning för att kunna fullgöra vårt arbete, och vi stöttar våra sjuksköterskekollegor i deras behov av arbetsvillkor som är långsiktigt hållbara.Vi tar med glädje det medicinska ansvaret för de barn som kommer till oss för vård. Ansvaret för att vi har några som helst förutsättningar att göra det åligger förvaltningsledningen.

I tjänsten,

VO barnkirurgi och neonatalvård

Anders Aronsson, överläkare

Anders Nord, överläkare

Anders Nordlinder, överläkare

Ann Nozohoor Ekmark, biträdande överläkare

Ann-Kristin Olsson, pensionerad överläkare

Anna Börjesson, överläkare

Anna Hallbergson Lewis, överläkare

Anna Nyström, specialistläkare och ST-läkare

Annika Liersch Nordqvist, biträdande överläkare

Björn Andersson, ST-läkare

Christian Gadsbøll, specialistläkare

Christina Björling, biträdande överläkare

Christina Granéli, biträdande överläkare

David Ley, överläkare och professor

David von Rosen, underläkare

Edin Omerbašić, biträdande överläkare

Elisabeth Book, specialistläkare

Elisabeth Norman, överläkare och docent

Ellen-Maria Olsson, överläkare

Emilie Krite Svanberg, biträdande överläkare

Emma Eklund Grottling, specialistläkare

Erik Omling, biträdande överläkare

Federico Nasta, specialistläkare

Fredrik Lundberg, överläkare

Haifaa Awad, specialistläkare

Hans Winberg, överläkare

Helen Träff, ST-läkare

Henning Clausen, specialistläkare

Henriette Nygren, biträdande överläkare

Ida Jeremiasen, överläkare

Indra Schütz, ST-läkare

Ingrid Hansen Pupp, överläkare och docent

Jens Johansson Ramgren, pensionerad

överläkare och före detta sektionschef barnhjärtkirurgi

Johan Sandblom, överläkare

John Berntsson, specialistläkare

John-Kalle Länsberg, biträdande överläkare

Josefin Björk Werner, specialistläkare

Katrin Fricke, biträdande överläkare

Kristina Bergentz, överläkare

Kristine Hagelsteen, överläkare

Lars Björklund, överläkare

Lars Hagander, överläkare och adjungerad professor

Lars Lindberg, pensionerad överläkare och docent

Lene Ödegården Richter, biträdande överläkare

Louise Tofft, biträdande överläkare

Magnus Larsson, överläkare

Maja Filipović, biträdande överläkare

Martin Johansson, ST-läkare

Martin Salö, biträdande överläkare och docent

Marzena Wandas, biträdande överläkare

Mattis Gärtner Nilsson, ST-läkare

Mette Hambraeus, biträdande överläkare

Michal Odermarsky, biträdande överläkare

Mikaela Dolk, specialistläkare och ST-läkare

Misha Bhat, överläkare

Ola Andersson, överläkare och docent

Olof Broberg, biträdande överläkare

Paulina Norell, underläkare

Per Westrin, överläkare och före detta

sektionschef barnanestesi

Pernilla Stenström, överläkare, docent och lektor

Petru Liuba, överläkare och professor

Philip Tannenberg, specialistläkare och ST-läkare

Rita Janusauskaite, biträdande överläkare

Ronnie Forstholm, biträdande överläkare

Sara Lingborg, biträdande överläkare

Sofie Nilsson, specialistläkare

Staffan Eklund, specialistläkare och ST-läkare

Susanne Way, specialistläkareTommy Ulinder, biträdande överläkare

Torbjörn Backman, överläkare

Torsten Malm, pensionerad överläkare och docent

Ulrika Caverius Ladegaard, specialistläkare

Valeria Perez de Sa, överläkare och docent

Vasileios Avdikos, specialistläkare

Veronika Chytilová, specialistläkare och ST-läkare

Zynab Mahmoud, specialistläkare

Åsa Jungner, överläkare

VO barnmedicin

Alexandra Nobis, ST-läkare

Anders Valind, specialistläkare

Anneli Carlsson, överläkare, docent och lektor i pediatrik

Axel Netterlid, biträdande överläkare

Camilla Borghammar, specialistläkare

Cecilia Hagman, överläkare

Charlotte Ragnarsson, specialistläkare

Christine Hansen, överläkare

Diana Karpman, överläkare och professor

Domniki Papadopoulou, överläkare

Elfiora Bocaj, specialistläkare

Elsa Palmkvist, ST-läkare

Emmie Walentynowicz, specialistläkare

Gunnar Sigurdsson, specialistläkare

Gustav Sundén, specialistläkare

Helena Mörse, överläkare

Ioannis Orfanos, överläkare

Jesper Reinholdsson, ST-läkare

Josefin Holmgren, ST-läkare

Karin Nordborg, överläkare

Karin Stålhammar, specialistläkare

Karin Wiebe, specialistläkare och ST-läkare

Katrin Sörensen, ST-läkare

Ladislav Król, biträdande överläkare

Lars Hjorth, överläkare och docent

Lisa Lilja, biträdande överläkare

Lisa Sartz, överläkare

Lotta Webb, överläkare

Louise Laurell, överläkare

Maria Elfving, överläkare och docent

Maria Naredi Scherman, ST-läkare

Maria van der Pals, överläkare

Marie Eliasson Hofvander, biträdande överläkare

Minola Hedström, specialistläkare

Nadine Andersson, överläkare

Niklas Friberg, specialistläkare

Patrik Romerius, överläkare

Petra Król, överläkare

Rikke Thofte, specialistläkare

Sandra Zachowska, specialistläkare

Sigridur Sunna Aradottir, överläkare

Susanne Meineche, biträdande överläkare

Sven Wiklund, överläkare

Therese Rosenblad, biträdande överläkare

Tore Vigård, överläkare

Zivile Bekassy, överläkare

VO ortopedi

Amanda Maripuu, specialistläkare

Carl Johan Tiderius, överläkare och

adjungerad professor

Fredrik Vult von Steyern, överläkare och docent

Henrik Düppe, överläkare och docent

Jens Nilsson, specialistläkare

Maria Wingstrand, biträdande överläkare

Olof Lindén, biträdande överläkare

Ramy Jasim, specialistläkare

VO ögonsjukvård

Ellen Blomsterberg, biträdande överläkare

Hanna Maria Öhnell, specialistläkare

Jenny Hult, specialistläkare

Johanna Berggren, specialistläkare

Johanna Sundgren, specialistläkare

Jonas Blohmé, överläkare

Linda Thorisdottir, överläkare

Lotta Gränse, överläkare

Marcus von Knorring, biträdande överläkare

Sandra Nobaek, ST-läkare

Sten Andréasson, överläkare och professor emeritus

Ulf Dahlstrand, biträdande överläkare

Ulrika Kjellström, överläkare och docent

Vesna Ponjavić, överläkare och docent

VO specialiserad kirurgi

Adrian Gronmayer, ST-läkare

Ann Hermansson, överläkare och professor

Cecilia Ahlström Emanuelsson, överläkare

David Askmyr, biträdande överläkare

Emma Eek, specialistläkareEmma Nilsson, specialistläkare

Franziska Nordström, specialistläkare

Jens Andersson, överläkare

Johanna Elander, specialistläkare

Johanna Sjövall, specialistläkare

Johannes Ehinger, specialistläkare och docent

Kristin Carlwig, specialistläkare

Linus Rydhög, specialistläkare

Marie Gisselsson-Solén, överläkare och docent

Ola Lindqvist, biträdande överläkare

Pernilla Sahlstrand Johnson, överläkare

Pontus Wiegert, specialistläkare

Sabine Swoboda, specialistläkare

Stina Klasson, överläkare

VO bild och funktion

Alexandra Måneheim, ST-läkare

Ellen Ostenfeld, överläkare och docent

Erik Hedström, överläkare och docent

Fredrik Stålhammar, överläkare

Gylfi Jón Ásbjörnsson, specialistläkare

Hanna Ovenholm, ST-läkare

Henrik Mosén, överläkare

Jing Ly, ST-läkare

Kristina Vult von Steyern, överläkare

Marie Wiklund, överläkare

Mikael Kanski, ST-läkare

Nicole McMichael, specialistläkare

Per Arvidsson, ST-läkare

Petter Frieberg, blivande ST-läkare

Pia Sjöberg, överläkare

Pär Wingren, överläkare

Sofie Meyer, överläkare

VO intensiv och perioperativ vård

Malmö

Johan Nordström, biträdande överläkare, EAL ORK

VO kvinnosjukvård

Cecilia Stjernquist Desatnik, specialistläkare

Claudia Bruss, överläkare

Mehreen Zaigham, specialistläkare och docent

Nashmil Amiri Nateghi, specialistläkare

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dem är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Nyheter och opinion

Se alla nyheter