Forskning

För trettio år sedan hade man inte kunnat genomföra operationer som idag är standard och livsavgörande för ett barn med medfött hjärtfel. Tack vare forskning och det stöd forskningen får av fonder som oss kan vi ständigt lära oss mer och rädda fler liv. Resultatet av den barnhjärtkirurgiska forskningen kan man delvis se i att riskerna med en barnhjärtsoperation sjunkit drastiskt, särskilt under de senaste 15 åren. Den andra aspekten är hur bra operationsresultaten är på lång sikt.

Beviljade bidrag 2022

Inför 2023 bidrog Hjärtebarnsfonden med 2.850.000 kr till hjärtforskning om medfött hjärtfel, se forskare och ämne nedan.

Anna Wikner

Om effekten av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta.

Malin Berghammer

Kvinnor med medfödda hjärtfel – intervention för ökat stöd, ökad kunskap och förbättrad egenvård i samband med graviditet.

Johanna Hlebowicz Frisén

Ishemic heartdisease in patients with congenital heart disease.

Frida Dangardt

UniPed -Nya diagnostiska metoder för kartläggning av lungcirkulation och komplikationer från lymfssystem och lever, samt deras prognostiska värde vid uppföljning av barn med enkammarcirkulation.ller.

Eva Furunäs

Graviditet vid medfött hjärtfel – biomarkörer, risker och prognos.

Nina Hakacova

Prediction of atrioventricular valve function after surgery using fluid-structure interaction for planning interventions in children born with atrioventricular valve defect

Linda Ternrud

Fatigue hos patienter med medfödda hjärtfel.

Cecilia Kjellberg Olofsson

Vilken är den bästa behandlingen valvulär aortastenos hos nyfödda? En nordisk populationsbaserad studie.

Åsa Burström

Information om reproduktiv och sexuell hälsa till ungdomar med medfödda hjärtfel.

Markus Saarijärvi

Transfer from pediatric to adult care –Implementation of a person-centered transition program for adolescents ith congenital heart disease: The STEPSTONES-Implement project.

Birgitta Svensson

Kan vi förbättra vården för barn med komplicerad hjärtsjukdom inför hjärtoperation genom att integrera barnens och vårdnadshavarnas upplevelser i omvårdnaden?

Tidigare framsteg

Forskningen har tagit stora kliv, från att kartlägga olika typer av medfödda hjärtfel och hur det påverkar barnet till hur vi ska diagnostisera och behandla på så smärtfritt och riskfritt vis som möjligt.

Den svenska forskningen har bland annat gett oss möjligheten att diagnostisera med hjälp av ultraljud, något som idag används över hela världen. Under de senaste åren har också magnetröntgen utvecklats för att bli ett effektivt och skonsamt diagnosverktyg.

Forskningen har också förbättrat operationsmetoderna. Delvis i form av tekniska framsteg som gjort att vi får bättre resultat efter behandling och att vi kan operera mycket komplicerade medfödda hjärtfel. Men också hur vi skyddar kroppen och hjärtat mot skadlig påverkan under operation. Under de senaste tio åren har också en helt ny behandlingsmetod utvecklats – kateterteknik.

Senare års forskning har arbetat med att bättre kunna kartlägga fosterhjärtats utveckling, vilket har lett till möjligheten att med ultraljud studera hjärtat redan på fosterstadiet.

Förbättrade operationsmetoder

Förbättrade operationsmetoder

En förutsättning för vidareutvecklingen av barnhjärtsjukvården har varit framväxten av den moderna barnhjärtkirurgin. Forskningen har här delvis inriktats mot tekniska framsteg, exempelvis hjärt-lungmaskinen och olika sätt att skydda hjärtat och kroppen i övrigt mot skadlig påverkan under operationen. Men också förbättringar av operationsmetoder, samt nya tekniker för operation av även mycket komplicerade medfödda hjärtfel.

I nära anknytning till kirurgin har dessutom ett framgångsrikt forsknings- och utvecklingsarbete skett inom anestesi- och intensivvård.

Helt nya behandlingsmetoder

Helt nya behandlingsmetoder

Under de senaste tio åren har vi sett en utveckling av helt nya behandlingsmetoder för korrigering av hjärtmissbildningar, främst med kateterteknik. Denna behandlingsform är ännu så länge möjlig endast vid ett mindre antal hjärtmissbildningar, men den tekniska utvecklingen inom detta område är snabb. Under det senaste året har vi även sett behandling med kateterteknik kombinerad med operation under speciella förhållanden, s k hybridoperationer.

Undersökningar på foster

Undersökningar på foster

Möjligheten att med ultraljud studera fostrets hjärta har öppnat ett helt nytt område – fosterkardiologi. Detta har fått stor betydelse, främst för forskningen. Senare års forskning har klarlagt fosterhjärtats utveckling mer detaljerat.

Samtidigt har forskningen kring arvsmassan kunnat visa att förändringar på vissa specifika kromosomer kan kopplas till speciella hjärt-kärlmissbildningar. Exemplen är ännu så länge få, men sannolikt kan man så småningom i ökad utsträckning kunna förutsäga risken för uppkomst av en missbildning.

Stöd forskningen, ge en gåva

Hjälp oss att jobba långsiktigt – din gåva hjälper oss att kunna ge bidrag till fortsatt forskning för att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Vårt mål är att alla hjärtebarn ska ha ett bra och långt liv med goda levnadsvillkor. I arbetet med att stoppa lidandet av medfödda hjärtfel är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Ge en gåva nu

Sök pengar

Forskningsbidrag
Hjärtebarnsfonden ger bidrag till enskilda forskningsprojekt som kan sökas för en projektperiod om ett till två år och för ändamål som specificerats i ansökan.

Ansökningsperioden för 2022 är 1 augusti – 1 oktober. 

Ansökan skall innehålla

 • Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor), inklusive planerat utfall i form av publikationer
 • Curriculum Vitae med publikationslista och uppgifter om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (postadress, email-adress och telefonnummer)
 • För doktorander skall handledare och planerad disputation anges
 • Budget för sökta medel, inklusive redovisning av övriga erhållna och sökta medel för projektet
 • Intyg från verksamhetschef/prefekt att villkor för genomförandet av projektet kommer tillgodoses, samt att projektet påbörjas senast under januari-december 2023
 • En kortare sammanfattning över tidigare erhållna medel från Hjärtebarnsfonden och dokumenterade resultat från projektet i form av publicerade publikationer

Villkor för medelstilldelning

 • Projektet ska ha godkänd etisk prövning.
 • Söks av enskild forskare eller forskarstuderande, medlen skall förvaltas av arbetsgivare
 • Högst 18% overheadkostnad
 • Bidragstid 1-3 år
 • Bidragsperioden påbörjas senast under januari-december 2023

Bedömning av ansökningar

Bedömning av ansökningar görs av Hjärtebarnsfondens forskningsråd.

Bedömningen baseras på projektets vetenskapliga kvalitet, nytänkande och originalitet, sökandes kompetens, genomförbarhet och relevans/klinisk betydelse.

Vid frågor, kontakta Hjärtebarnsfondens kansli nedan.

Hjärtebarnsfondens kansli

Utvecklingsbidrag

Du som arbetar i vården kan söka bidrag till vidareutbildning eller ett projektarbete som bidrar till ett bättre omhändertagande av hjärtebarn. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Om du vill skicka in en ansökan, klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.

Maila in din ansökningsblankett här

Berättelser som ligger varmt om hjärtat

Se alla berättelser

Ljudet av ett litet hjärta

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel. Ett av dom är Dante och han föddes med tre. Nu har Dantes föräldrar, tillsammans med bandet Amason, spelat in hans hjärtslag och skapat en ny version av The Knifes låt “Heartbeats”. Varje gång låten spelas går intäkterna till stöd och forskning via Hjärtebarnsfonden.

Läs hela artikeln

Event hos Hjärtebarnsfonden

Se alla event

Nyheter och opinion

Se alla nyheter